Вторичный книжный рынок в Польше в перспективе 25 лет с переломного момента в истории (история и современность)

Grzegorz Nieć

Abstrakt


Rynek wtórny książki w Polsce w perspektywie 25 lat transformacji ustrojowej (historia i współczesność). Artykuł przedstawia przełomowy okres w dziejach wtórnego rynku książki w Polsce. Rynek ten uległ w ostatnich latach głębokiej przebudowie, która z jednej strony była następstwem przewrotu politycznego, jaki dokonał się w 1989 roku, z drugiej zaś, zachodzących niemal równocześnie, fundamentalnych przemian technologicznych. Restytuowano niezależny, prywatny ruch wydawniczy i księgarstwo; dawne firmy państwowe przestały istnieć bądź zostały sprywatyzowane, powstały również całkiem nowe. Szybko zaspokojono dotkliwe niedobory z lat ubiegłych – zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. W tym samym czasie następowały także daleko idące przekształcenia z zakresie czytelnictwa – jego zasięgu i strukturze, które w połączeniu z obfitą podażą doprowadziły do głębokiego przewartościowania asortymentu antykwarycznego. Książka, szczególnie w swojej tradycyjnej postaci, utraciła dawne znaczenie jako podstawowy nośnik treści i źródło informacji. Powstanie i rozpowszechnienie Internetu z kolei stworzyło nowe możliwości dla handlu i promocji książki – papierowej i elektronicznej, zaś w obszarze asortymentu antykwarycznego pozwoliło także na głęboką penetrację rozproszonych (z natury swojej) jego zasobów. Analizy zjawisk dokonano na podstawie doniesień prasowych i Internetu, szerokiej obserwacji oferty rynku, jak również obserwacji i notatek własnych, zgromadzonych w ciągu lat, w tym szczególnie w okresie 2012-2015, kiedy to realizowałem program badawczy NCN nr 2011/03/B/HS2/03908.


Słowa kluczowe


книжная торговля; букинистические книги; Читателеведение; политическая трансформация

Bibliografia


Bieńkowska B., Wstępny bilans strat bibliotek polskich, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2012, nr 3/72, ст. 10-11

Cybulski R., Geografia sprzedaży „Małej encyklopedii powszechnej PWN”, Warszawa 1962

Klukowski B., M. Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013

Kondek S.A., Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955, Warszawa 1999

Koryś I., O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku. Bilans dwudziestolecia, Warszawa 2012

Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, ред. J. Kostecki [и др.], Warszawa 2015

Mędrzecki W., S. Rudnicki, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie XX wieku, Warszawa 2003

Nieć G., Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951-1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej, „Roczniki Biblioteczne” R. 56 (2012), ст. 137-172

Nieć G., Internet jako ogniwo rynku wtórnego książki w Polsce, [in:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012, ред. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, ст. 209-225

Nieć G., Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, czytelnicy, Kraków 2016

Rymkiewicz J.M., Rozmowy polskie latem roku 1983, Warszawa 1998

Siekierski S., Książka we współczesnej kulturze polskiej, Pułtusk 2006

Szyszkowska E.M., Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000, Warszawa 2003


Pełny tekst: PDF (Russian)

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.