Polskie książki dla dzieci i młodzieży wydawane w Galicji Wschodniej w XIX w.

Elżbieta Boczar

Abstrakt


The article presents the leading firms printing Polish books and magazines for children and young readers published in Eastern Galicia; discusses also the quantitative and qualitative effects of this publishing activity. It is composed of two parts. The first includes a presentation of the publishing milieu in Lvov: directions of activity of both printing firms and publishing institutions, which were operating in this metropolitan town. The second part concerns the typographic production made by the provincial outlayers and editors for juvenile. The analysis of the repertoire of Galician publishing houses made it possible to determine what and how many Polish books have been addressed to young readers as well as evaluate the considerable contribution of these houses to the development of the education, patriotism and the national culture – especially in the times of Galician autonomy.

Słowa kluczowe


Polish children’s literature; publishers; Eastern Galicia; 19th century

Bibliografia


Adamczyk D., Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 1996.

Barnaś-Baran E., Działalność drukarni w Rzeszowie w okresie autonomii galicyjskiej na rzecz popularyzacji wiedzy, [w]: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2016, s. 29–41.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Boczar E., Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX. Literatura polska i przekłady, Warszawa 2010.

Bohusz J., Lwowskie zakłady graficzne, [w]: Lwów dawny i dzisiejszy, Lwów 1928, s. 181–184.

Bujak J., Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772–1900, Kraków 1989.

Charawieczowa Ł., Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów 1929.

Cichocki W., Sambor przed pół wiekiem. Ku upamiętnieniu 40-ej rocznicy matury zdawanej w Samborskim Gimnazjum w czerwcu 1894 roku, Kraków 1925.

Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976.

Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991.

Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016.

Fiszer L., Wspomnienia starego księgarza, Warszawa1959.

Grabowski S., Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824–1939, Pułtusk 2001.

Grzymska B., Księgarnia wydawnicza Hermana Altenberga, „Editor” t. 1: 1988, s. 158–179.

Hop D., Przewodnik po Przemyślu, Przemyśl 2012.

Hoszowska M., Oświata pozaszkolna w Galicji. Szkic z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie (1882–1918), [w]: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3, Rzeszów 2011, s. 24–51.

Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Spiżu, Orawii i Śląsku Cieszyńskim, oprac. M. Orłowicz, Lwów 1914.

Kamisińska D., Grafika polskich tygodników ilustrowanych dla dzieci w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie warszawskiego, lwowskiego i poznańskiego „Przyjaciela Dzieci”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” R. 13: 2015, s. 15–51.

Konopka M., Adam Dominik Bartoszewicz. Redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838–1886), Kraków 1995.

Konopka M., Literatura dla dzieci i młodzieży w ofercie lwowskich nakładców doby autonomii galicyjskiej (1867–1914), [w]: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 692–703.

Konopka M., Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914), Kraków 2018.

Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, red. J. Jarowiecki, Kraków 1993.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918. Zarys monograficzny, Warszawa 1981.

Kuś D.A., Feliks West. Księgarz – wydawca 1846-1946, Warszawa 1988.

Kwiecień S., Szkice i obrazki historyczne Mieczysławy Śleczkowskiej na łamach „Małego Światka” w latach 1897–1918, [w]: Twórczość literacka kobiet. Studia i szkice, red. B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 11–27.

Majkowska-Aleksiewicz A., Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r., „Roczniki Biblioteczne” R. 37: 1993, z. 1/2, s. 125–159.

Majkowska-Aleksiewicz A., Edward Winiarz – drukarz lwowski, „Roczniki Biblioteczne” R. 33: 1989, z. 1/2, s. 53–72.

Majkowska-Aleksiewicz A., Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815–1860, Wrocław 1992.

Materiały do historii o drukarniach w Polsce, a mianowicie o drukarniach lwowskich i prowincjonalnych, zebr. i ułożył S. Bednarski, Lwów 1888.

Mateusiak A., Historia w dziewiętnastowiecznym wydaniu. Edytorskie losy „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2011, 1(1), s. 28–35.

Opałek, M., Litografia lwowska 1822–1860, Wrocław 1958.

Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek , Warszawa 1976.

Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 1881; t. 11, Warszawa 1890,.

Socha I., „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Katowice 2001.

Trzynadlowski J., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1817–1967. Zarys dziejów, Wrocław 1967.

Wantuła J., Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 1956.

Wenta U., Biblioteka Powszechna Wilhelma Zukerkandla w zbiorach Książnicy Pomorskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” R. 53: 2012, nr 3/4 (142), s. 15–23.

Wojciechowski S., Zukerkandlowie, „Księgarz” 1965, nr 3, s. 46–50.

Zaleska J., Karol Pollak – Typographus Sanocensis i dzieje jego drukarni, „Rocznik Sanocki” t. 6: 1988, s. 25–40.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.