Słuchowe środki dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

Zofia Majda, Maciej Sztąberek, Monika Wachowicz

Abstrakt


In their article, the authors discuss the use of auditory teaching aids in foreign language teaching with particular emphasis on authentic materials (original, source, borrowed), i.e. arising in natural and real, not didactic communication situations. In the text we find the characteristics of selected, auditory teaching aids (audiobook, radio and podcast), their history and the benefits of their use in foreign language teaching, specified by the authors. The authors explore the factors influencing the selection of auditory teaching resources depending on the objectives pursued. The article includes also terminological findings around the notions: didactic resources (and related terms, e.g. school aids, educational measures), radio drama, audiobook, podcast. The following methods are used to achieve the goals: critical analysis of the literature and own observation during the course of classes with the participation of discussed didactic means in work with children and young people.

Słowa kluczowe


auditory teaching aids; authentic materials; teaching a foreign language; didactics; podcast; audiobook; radio drama

Bibliografia


Adamczuk-Stęplewska A., Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hiper-tekstów, [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Brzuska -Kępa i A. Walczak-Niewiadomska, 2013, s. 27–51.

Antonik D., Audiobook. Od brzmienia słów do głosu autora, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 126–147.

Bachura J., Pawlik A., Pleszkun -Olejniczakowa E., Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Toruń 2011.

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bolińska M., Cisza – dźwięk – wizja. O intersemiotycznej naturze tekstów kultury docierających do młodych odbiorców (komiks, słuchowisko, widowisko), [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007

Dolata E., Środki dydaktyczne w kształceniu specjalnym, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 6: Su–U, Warszawa 2007, s. 394–396.

Hubbard P., Technologies for Teaching and Learning L2 Listening, [w:] The handbook of technology and second language teaching and learning, red. C.A. Chappelle, S. Sauro, NJ 2017, s. 93–106.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 2005.

Kuś J., Środki dydaktyczne w rewalidacji, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 811–817.

Lachman M., W radiu obraz jest lepszy, „Tekstualia” 2013, nr 1(32).

LearnEnglish Podcasts, [w:] British Council Org, http://learnenglish.britishcouncil.org/en/learnenglish -podcasts [dostęp: 14.12.2017].

Morawiec B.M., Audiobook – książka towarzysząca, „Bibliotekarz” 2015, nr 6, s. 12–14.

MrMr, Strona vs. Aplikacja – czym się różnią i czy się różnią, 2013, https://webroad.pl/inne/724-strona-vs-aplikacja-czym-sie-roznia-i-czy-sie-roznia [dostęp: 14.12.2017].

Nowak Z., Środki kształcenia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 817–818.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Olkusz W., Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego, Opole 1995.

Pawlik A., Teatr Radiowy i jego gatunki, Toruń 2014.

Podcast, [w:] Oxford Advanced American Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/podcast [dostęp: 15.12.2017].

Podcast, [w:] Oxfrord Learner’s Dictionnary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/podcast?q=podcast [dostęp: 15.12.2017].

Półturzycki J., Pomoce naukowe, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 4: P, Warszawa 2005, s. 651–655.

Rambowicz I., Style uczenia się uczniów w klasach I–III, 2016, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element.desklight-93ac2485-bbd3-4540-b0f0-89ccd8126aea/c/Iwona_rambowicz_style_uczenia_sie_uczniow_w_klasach_I- [dostęp: 12.12.2017].

Polska, środki przekazu, radio, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Radio;4575132.html [dostęp: 12.12.2017].

Smuk M., Definicje i redefinicje materiałów autentycznych – perspektywa podmiotowa ucznia, „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 1, http://jows.pl/content/definicje-i-redefinicje-materia-%C5%82%C3%B3w-autentycznych-%E2%80%93-perspektywa-podmiotowa-ucznia?-page=2 [dostęp: 15.12.2017].

Style uczenia się – Słuchowcy – cz. II, [w:] edulider.pl, http://www.edulider.pl/edukacja/style-uczenia-sie-sluchowcy-cz-ii [dostęp: 15.12.2017].

Szplit A., Holistyczne nauczanie języka obcego dzieci poprzez wykorzystanie bajek i opowiadań po angielsku, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2009, 18, s. 187–204.

Środki dydaktyczne, [w:] Nowy słownik pedagogiczny, red. W. Okoń. Warszawa 2007, s. 412.

Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2018, https://lingwistyka.edu.pl/podyplomowe-lsw/ [dostęp: 24.08.2018].

Ur P., Teaching listening, [w:] A Course in Language Teaching Trainee Book, Cambridge 1999, s. 41–47.

Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej, http://podyplomowe.up.krakow.pl/informator.html [dostęp: 24.08.2018].


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.