Kompetencje informacyjne uczestników finału Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej w świetle badań własnych

Mariola Antczak

Abstrakt


Celem autorki artykułu było zwrócenie uwagi na nowe możliwości, jakie daje nauczycielom bibliotekarzom w pracy z uczniami zdolnymi, przygotowanie tychże do Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. W jakim stopniu uczniowie poradzili sobie z wyzwaniem polegającym na rozwiązywaniu zadań z zakresu zarządzania informacją? Odpowiedzi na to pytanie szukano przeprowadzając badania. Cele szczegółowe to poznanie i opisanie kompetencji informacyjnych szczególnie uzdolnionej młodzieży ponadgimnazjalnej, przygotowanej do wzięcia udziału w finale Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej w roku szkolnym 2014/15. Aby go zrealizować użyto metody sondażu diagnostycznego oraz testu kompetencji opracowanego na potrzeby olimpiady. Kwestionariusz ankiety, zawierającej pytania mające na celu określenie przez respondentów stopnia trudności pytań z testu, był kierowany zarówno do uczniów jak i do ich opiekunów – nauczycieli. Po zebraniu danych planowano użyć metody porównawczej, aby zweryfikować oceny skali trudności tych samych zadań przez dwie grupy badawcze – uczniów i nauczycieli. Wnioski z badań: test z zakresu zarządzania informacją przygotowany na Olimpiadę Bibliologiczną i Informatologiczną został wypełniony, biorąc pod uwagę wszystkich uczniów, w 68%-ach.


Słowa kluczowe


kompetencje informacyjne; młodzież ponadgimnazjalna; zarządzanie informacją; Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna; badania kompetencji informacyjnych; uczeń zdolny

Bibliografia


Antczak M., Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989-2007, Łódź 2010.

Antczak M., Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejętności informacyjnych gimnazjalistów: wybrane zagadnienia, „Przegląd Biblioteczny”, 2010, R. 78, z. 1, s. 58-71.

Antczak M., Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 12, s. 3-4.

Antczak M., Bibliotekarze szkolni wobec nowych wyzwań edukacyjnych początku XXI w. Wybrane zagadnienia [w:] Skórka S.(red. nauk.)Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków 2013, s. 22-41.

Dzieci sieci. Raport z badań. red. nauk. P. Siuda, G.D. Stunża, Gdańsk 2012.

Jasiewicz J., Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2012.

Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, red. Jasiewicz J., Zybert E. B., Warszawa 2014.

Kurkowska E. J., Edukacja informacyjna w bibliotekach, Warszawa 2012.

Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy [online]) Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zespół ds. budowania Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów, CODN, 2009, [dostęp: 24.05.2015], dostępny w World Wide Web: http://www.npseo.pl/data/documents/3/243/243.pdf.

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna [online], 2013, [dostęp: 24.05.2015], dostępny w Internecie: http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/.

Piotrowska R., Edukacja informacyjna w polskiej szkole, Warszawa 2011.

Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r., Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Sijko K., Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS [online], Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013, [dostęp: 24.05.2015], dostępny w World Wide Web: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-icils.pdf.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.