Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia publkują orginalne rozprawy naukowe z zakresu szeroko poljętej bibliologii. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana

Głowne działy:

A.    Artykuły i rozprawy.
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Architektura informacji, bibliologia i informatologia, medioznawstwo, prasoznawstwo, socjologia literatury, kultura literacka
B.    Materiały
C.    Recenzje
D.    Kronika naukowa. Sprawozdania

 

 

Działy

Prolegomena

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły / Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały / Materials

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje / Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy, recenzje, komunikaty / Reviews, scientific message

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kronika / Chronicle

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Teksty nadsyłane przez Autorów do „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” podlegają procedurze recenzowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania przebiega w dwu etapach: w pierwszym etapie dokonywana jest wstępna kwalifikacja przez Komitet Redakcyjny, a w razie wątpliwości tekst jest kierowany dodatkowo do recenzji wewnętrznej dokonywanej przez członków Komitetu Redakcyjnego. W drugim etapie, zgodnie z modelem double-blind review process, teksty są kierowane anonimowo do niezależnych recenzentów, aby zapobiec konfliktowi interesów pomiędzy stronami. Recenzenci wyrażają swoją opinię o publikacji w formie pisemnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na spełnianie przez nią kryteriów naukowych oraz poprawności merytorycznej. Opinia Recenzenta powinna zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą skierowania danego tekstu do druku bądź jego odrzucenia. Na tej podstawie Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu do Autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku Autorzy otrzymują do wglądu teksty recenzji – po uprzednim usunięciu z nich informacji o tożsamości Recenzentów. Teksty zaakceptowane do druku podlegają adiustacji merytorycznej i technicznej, a także korekcie redakcyjnej i autorskiej. Zasady przygotowania maszynopisu zostały podane w zakładce „Dla Autorów”. Redakcja czasopisma „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” informuje, że w trosce o rzetelność i jakość zamieszczanych tekstów wymaga od Autorów stwierdzenia, iż praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie. Ponadto w przypadku prac wielu autorów należy ujawnić rzeczywisty wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Wszystko to ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym praktykom, takim jak „ghostwriting" czy „guest authorship”.Recenzenci 2019-2021

 • dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz-Beratan, prof. UP
 • dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, UMK,
 • PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Silesian University in Opava
 • dr hab. Anna Gruca, prof. UJ
 • dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
 • dr hab. Jolanta Gwioździk, UŚ
 • dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
 • dr Bożena Jaskowska, UP
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
 • dr hab. Małogorzata Kowalska-Chrzanowska, UMK
 • prof. dr hab. Krzysztof Koehler, UKSW
 • dr Jacek Ladorucki, UŁ
 • dr Paweł Nowakowski, AI
 • dr hab. Michał Rogoż, pro UP
 • dr Stanisław Skórka, UP
 • prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, UP
 • dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogumiła Staniów, UWr
 • dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jiří Trávníček, Institute of Czech Literature of the CAS, Czech Republic
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, UW
 • dr hab. Iwona Węgrzyn, prof. UJ
 • prof. dr hab. Grażyna Wrona, UP
 • prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, UJ
 • dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO PAN


Recenzenci 2013-2018

 • dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Alicja Baluch, UP
 • prof. dr hab. Wiesław Babik, UJ
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz, UP
 • dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK
 • dr hab. Agnieszka Cieślik, prof. IH PAN
 • dr hab. Wanda Ciszewska, UMK
 • prof. dr hab. Oskar Czarnik, BN
 • dr hab. Ewa Danowska, prof. UJK
 • dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr
 • dr hab. Jerzy Franke, UW
 • dr hab. Jolanta Gwioździk, UŚ
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella, UMK
 • prof. dr hab. Władysław Hendzel, UO
 • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, PAN
 • dr hab. Wojciech Kajtoch, UJ
 • dr Urszula Kolberová, Ph.D., Univerzita v Ostravě
 • dr hab. Maria Konopka, prof. UP
 • dr hab. Małogorzata Kowalska, UMK
 • dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM
 • dr hab. Andrzej K. Kuropatnicki. prof. UP
 • dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Jerzy Myśliński, IBL PAN
 • dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW
 • dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
 • dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB
 • prof. dr hab. Irena Socha, UŚ
 • prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, UŁ
 • dr hab. Katarzyna Tałuć, UŚ
 • dr hab. Marek Tobera, UW
 • prof. dr hab. Jiří Trávníček, Institute of Czech Literature of the CAS, Czech Republic
 • dr hab. Anna Turula, prof. UP
 • dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb prof. UR
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, UW
 • prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, UMK
 • dr hab. Iwona Węgrzyn, prof. UJ
 • prof. dr hab. Krzysztof Koehler, UKSW
 • prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, UP
 • dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO PAN
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz-Beratan, prof. UP
 • PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Silesian University in Opava
 • dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel, prof. UJ
 • dr Jacek Ladorucki, UŁ
 • dr hab. Anna Gruca, prof. UJ
 • dr Stanisław Skórka, UP
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
 • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP

Lista recenzentów z lat ubiegłych

Zasady recenzowania
Formularz recenzyjny

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).


Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.