Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na przykładzie studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji

Justyna Rogińska-Usowicz, Monika Burzyńska

Abstrakt


Artykuł ma na celu opisanie i analizę wycinka badań przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badanie były przeprowadzone w formie ankiet, próba była dobierana losowo. Badacze postawili sobie za zadanie poznanie oceny studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji w odniesieniu do usług Biblioteki. Wzięto pod rozwagę takie aspekty funkcjonowania instytucji jak: częstotliwość odwiedzin przez użytkowników, godziny otwarcia Biblioteki, cel odwiedzin. Ankietowanych poproszono też o ocenę warunków lokalowych i wyposażenia. Ocenie zostały poddane też poszczególne usługi informacyjne świadczone w Bibliotece. Badania pokazały, że poziom satysfakcji użytkowników jest duży i że Biblioteka obok swoich podstawowych funkcji spełnia też szereg innych, stając się „trzecim miejscem”.


Słowa kluczowe


studenci prawa; badania satysfakcji; użytkownicy bibliotek

Bibliografia


Dobra biblioteka publiczna – czyli jaka? : studia i materiały: praca zbiorowa, red. A. Wiśniewska, A. Paszko, Kraków 2006.

Gębiłyś Z., Zarządzanie strategiczne w bibliotekach szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy, w: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania, Katowice 2010.

Gruszecka H., Badanie preferencji użytkowników i ocena malej biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Wydziału Nauk Rolniczych Akademii Rolniczej w Lublinie z siedzibą w Zamościu, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007, T. 14 [15], nr 3/4, s. 13-17.

Sidor M. W., Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL, Warszawa 2005.

Szerszknis Ż., Polskie strony www bibliotek akademickich i ich użytkownicy, „Biblioteka” 2005, nr 9, s. 183-189.

Waleszko M., Pomiar satysfakcji użytkowników bibliotek akademickich przy pomocy aplikacji o otwartym kodzie źródłowym,http://babin.bn.org.pl/?p=2471 dostęp: 8.10.2016r.

Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014

Wydział Prawa i Administacji UWM w Olsztynie [online]. [dostęp: 2014-05-13]. Dostępny w World Wide Web: http://wpia.uwm.edu.pl/artykul/1480/oferta-ksztalcenia.html

Wypożyczanie – podstawowe informacje [online]. [dostęp: 2014-05-14]. Dostępny w World Wide Web: http://bu.uwm.edu.pl/pl/jakkorzystac/ksiazki

Żołędowska-Król B., Jakość w działalności bibliotek, w: Bibliotekarstwo, red. A. Tokarska, Warszawa 2013, s. 508-526.

Żołędowska-Król B., Luka wizerunkowa a analiza satysfakcji pracowników biblioteki, w: Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007, red. H. Brzezińska-Stec, Białystok 2008, s. 54-62.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.