Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku

Sabina Kwiecień

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja poznańskich czasopisma dla dzieci i młodzieży, wydawanych pod panowaniem pruskim. Ustalono, że w omawianym okresie ukazywało się w Poznaniu 28 tytułów prasowych adresowanych do młodego odbiorcy, w tym 17 dla dzieci, a 11 dla młodzieży. Listę czasopism dla dzieci i młodzieży opracowano na postawie Bazy Prasy dla dzieci i młodzieży do 1918 roku, stworzonej przez Władysława Marka Kolasę i zespół realizujący projekt naukowo-badawczy pod kierownictwem K. Woźniakowskiego. Wyróżnione zostały pisma przynoszące treść o charakterze ogólnym, religijne, etyczne, kulturalne. Wszystkie pisma realizowały program wychowania narodowego, pełniąc niekiedy rolę podręczników do poznania dziejów Polski.


Słowa kluczowe


prasa polska; prasa dla dzieci; prasa dla młodzieży

Bibliografia


Albińska J., Procesy prasowe redaktora „Dziennika Kujawskiego” Józefa Chociszewskiego z

lat 1893-1896, „Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2011, nr 1 (6).

Bibliografia historii Polski XIX i XX w., tom 3, 1865-1918, część 1, Materiały ogólne, vol. 1, pod. kier. S. Sokołowskiej, Warszawa 2000.

Bibliografia historii Polski XIX i XX w., tom 3, 1865-1918, vol. 2, pod kier. S. Sokołowskiej i I. Ossowskiej, Warszawa 2010.

Boczar E., Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży – wiek XIX, Warszawa 2010.

Boczar E., Wydawcy polskich książek dla dzieci i młodzieży w zaborze pruskim w XIX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2015, nr 1 (2).

Borkowski S., Stosunki społeczno-gospodarcze. Ludność, [w;] Dzieje Wielkopolski. Lata

-1918. T. 2. Pod red. W. Jakóbczyka, Poznań 1973

Estkowski E., Do dzieci polskich, „Szkółka dla Dzieci” 1850, nr 1.

Frąckowiak W., Polskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży na Pomorzu w latach

-1920 oraz jego aspekty oświatowe i patriotyczne, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, T. 17, nr 2.

Frąckowiak W., Popławska M., Chełmińskie „Tygodnik dla Dzieci i Młodzieży Józefa

Chociszewskiego w aspekcie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych na Pomorzu, „Roczniki Naukowe. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Gdańsku” 1973, nr 3, s. 329-349

Grabowski S., Na przyszły pożytek, Pułtusk 2001.

Jakóbczyk W., Prasa w Wielkopolsce (1859-1918), [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, pod red. Jerzego Łojka, Warszawa 1976, s. 1976.

Jakubek M., Prasa krakowska 1795-1918, Kraków 2004.

Jarowiecki J., Prasa lwowska w latach 1864-1918: bibliografia, Kraków 2002.

Jazdon A., Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru

wydawniczego, Poznań 2012.

Kamisińska D., Grafika polskich tygodników ilustrowanych dla dzieci w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie warszawskiego, lwowskiego i poznańskiego „Przyjaciela Dzieci", „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" 2015, vol. 13, s. 15-51.

Kędelski M., Stosunki ludnościowe w latach 1815-1918, W: Dzieje Poznania. T. 2, cz. 1. Pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego, Warszawa-Poznań 1994.

Kolasa W. M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków 2013.

Krausowa J., Walenty Stefański, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.

Lcwańska I., „Szkółka dla dzieci" Ewarysta Estkowskiego, [w:] Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży, Wrocław 1958, s. 11-91.

Pysio J., Czasopisma dla dzieci Józefa Chociszewskiego, „Studia Sztuki Dziecięcej” 1989, z. 4, s. 59-69.

Socha I. , Czasopisma Związku Towarzystw Tomasza Zana, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, t. 5, z. 1 (9).

Zahradnik S., Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938, Opole 1989.

Zieliński S., Bibliografia czasopism polskich zagranicą 1830-1934, Warszawa 1935.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.