Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań sondażowych. O wartości lektury tekstów dawnych na temat obrzędowości

Maria Stachoń

Abstrakt


The proposed article describes the readership culture of teenage recipients. The text consists of two parts. The first one is theoretical in nature. It focuses on the young human and the issues related to the construction of the broadly-understood identity. Two main ways of seeing teenagers in scientific discourse were brought up, and the research on the perception of self, peers and the surrounding world by young people was mentioned and shortly described. The second part of the text points out to the person of a teenage recipient in the perspective of hardships they can encounter while reading the text, old one as well, describing the ceremonial. The considerations focus on the readership experience and competence of a young reader. Some basic information on the ceremonial and its traces in the Saint John’s Eve Song About Saturday Festive Night (Pieśń Świętojańska o Sobótce) by Jan Kochanowski has been brought up. The further part presents the results of empirical data regarding the opinion of teenagers on the value of reading literary texts about the rituals, morals and customs. The results of the empirical material analysis bring up valuable information on the readership culture of teenagers. It proves that young recipients perceive a broad range in interacting with such texts. They can be a basis for initiating contact with texts presenting the ceremonial.

Słowa kluczowe


readership; school literature; didactics

Bibliografia


Andrzejewska J., Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej, Warszawa 1976.

Bortnowski S., Nasz uczeń jako Inny [w:] Edukacja polonistyczna wobec Innego, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.

Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, T. 2, Warszawa 1960.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1976.

Chrząstowska B., Współczesne czytanie poezji w szkole [w:] Przedmiot, podmiot i proces. Szkice z metodyki kształcenia polonistycznego, wybór i opracowanie M. Kwiatkowska – Ratajczak, W. Wantuch. Poznań 2009.

Gołębiowski Ł, Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008.

Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycja, Kraków 2009.

Janus-Sitarz A., W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy. Inspiracje. Rekomendacje, Kraków 2016.

Kaniewski J., Problem kanonu w edukacji – od podstaw do matury [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze – edukacja, T. II, Kraków 2005,

Kędzior J., Młodzież jako specyficzna grupa społeczna [w:] Współczesna młodzież. Pomiędzy Eros a Thantos pod red. J. Kurzępy, A. Lisowskiej i A. Pierzchalskiej, Wrocław 2008.

Kostecki J., Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod red. A. Ż bikowskiej Migoń przy współudziale A. Łuszpak, Wrocław 2011.

Krzychała S., Dorastania w późnej nowoczesności [w:] Tegoż, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław 2007.

Morawska I, Tożsamość i tradycja w dyskursie edukacyjnym [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa. Kreacja i komunikacja pod red. M. Dziekanowskiej i M. Wójcickiej, Lublin 2016.

Obremski K, Wprowadzenie do literatury dawnej, Toruń 2002.

Pelc J., Pasterz… proste pieśni… faunowie”, [w:] Tegoż, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1987.

Pełka L, Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa 1989.

Polakowski J, Uryga Z, Badania nad komunikacją literacką z perspektywy dydaktyki, „Pamiętnik Literacki” 1978 z. 4

Rokosz T., Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), Wrocław – Siedlce 2016.

Skwarnicki M., Czytelnictwo i metody jego badania [w:] Problemy czytelnictwa w wielkich miastach, Warszawa 1960, s. 243. Na definicji tej, po niewielkiej modyfikacji opiera się np. J.

Słownik folkloru polskiego pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1965.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, T. 5. Warszawa 1963.

Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, [w:] Jak Kochanowski. Pieśni, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997.

Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 2000.

Wysocka E., Młode pokolenie wobec wartości – bunt aksjologiczny czy egocentryczny w procesie „stawania się” w ponowoczesnym świecie [w:] Młodzi Polacy wobec wartości pod red. W. Furmanka i A. Długosz, Rzeszów 2016.

Z. Uryga, Odbiór liryki w klasach maturalnych, Kraków – Warszawa 1982.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.