Recenzja książki: Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity, Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, Kraków 2017

Ewa Wójcik

Abstrakt


Book review: Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity, Wspomnienia, ed. Karolina Grodziska, Kraków 2017

Słowa kluczowe


book review

Bibliografia


Gołębiowski B., Zmiany pokoleniowe dziennikarzy w Polsce Ludowej w świetle pamiętników dziennikarzy (skrót referatu), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, z. 30/1.

Hrabyk K., Wspomnienia, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 8: 1969, z. 3, s. 385– 431; [cz. 2], t. 9: 1970, z. 3, s. 417–441; [cz. 3], t. 9: 1970, z. 4, s. 543–571; [cz. 4], t. 10: 1971, z. 1, s. 66–95; [cz. 5], z. 2, s. 189–227; [cz. 6], z. 4, s. 497–523.

Kaltenbergh L., Odłamki stłuczonego lustra. Dzieciństwo na kresach. Tamten Lwów, Warszawa 1991.

Lam S., Życie wśród wielu, Warszawa 1968.

Sokół Z., Lwowskie dziennikarki, redaktorki i wydawczynie (w latach 1783–1918), Kraków –Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2006.

Sztachelska J., Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w., „Studia Podlaskie” 2013, t. 21.

Tyrowicz M., W poszukiwaniu siebie, t. 1: Pod lwowskim niebem, Lublin 1988.

Tyrowicz M., Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918–1939, Wrocław 1991.

Wasylewski S., Czterdzieści lat powodzenia. Przebieg mojego życia, Wrocław 1959.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.