Z badań nad rynkiem wydawniczo-księgarskim lat 1918–1939. O książce Moniki Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo księgarskiego Drugiej Rzeczypospolitej

Anna Dymel

Abstrakt


Book review: M. Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo księgarskiego Drugiej Rzeczypospolitej. Kielce: Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach, 2014

Słowa kluczowe


book review

Bibliografia


Domańska E., Wokół metahistorii, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000.

Dymmel A., Źródła do dziejów czytelnictwa w Polsce w XIX wieku, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska -Migoń, przy współ. A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 93–94.

Gaziński R., Materiały archiwalne, materiały biblioteczne a warsztat pracy historyka, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007.

Grochowski L., Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych w kontekście europejskim, Warszawa 1996.

Janiak -Jasińska A., Aby wpadło w oko…. O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998.

Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

Lech M., Źródła do historii księgarstwa, „Księgarz” 1976, nr 1/2, s. 78–84.

Migoń K., Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 3–38.

Muszkowski J., Z dziejów firmy Gebethner i Wolff 1857–1937, Warszawa 1939, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939, z. 3, Warszawa 1971, s. 247–266.

Olczak -Kardas M., „Nasza Księgarnia” na łamach „Głosu Nauczycielskiego”. Wybór źródeł za lata 1921–1939, Kielce 2006.

Olczak -Kardas M., Księgarstwo II Rzeczypospolitej w świetle ogłoszeń w „Przeglądzie Księgarskim”, Kielce 2012.

Olczak -Kardas M., Bibliografia wydawnictw zwartych „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego za lata 1921–1939, Kielce 2005.

Olczak -Kardas M., Higiena książki w świetle przepisów i literatury z okresu dwudziestolecia międzywojennego, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2013, z. 2, s. 127–143.

Olczak -Kardas M., Wydawnictwa „Naszej Księgarni” na łamach „Głosu Nauczycielskiego” w latach 1921–1939, „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8, s. 65–77.

Pieczonka M., Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918–1939. (Próba rejestracji ilościowej), „Rocznik Naukowo -Dydaktyczny” 1990, t. 5, s. 41–56.

Pieczonka M., Lwowskie firmy wydawnicze w latach 1918–1939 (Próba rejestracji ilościowej), [w:] Książka, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, Kraków 1993, s. 46–57.

Pieczonka M., Wileńskie firmy wydawnicze w latach 1918–1939 (Próba rejestracji ilościowej), [w:] Wilno i Kresy Północno -Wschodnie, Białystok 1996, s. 327–344.

Rogoż M., Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2008, z. 6, s. 3–20.

Socha I., Repertuar wydawniczy jako kategoria badawcza w polskiej nauce o książce, [w:] Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, red. M. Banacka, Warszawa 2003, s. 90–101.

Strzelecki M., Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939, Bydgoszcz 2008.

Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. Studium historiograficzne, Toruń 2000.

Wojtkowiak Z., O klasyfikacji i interpretacji pamiętników. Uwagi i propozycje, „Studia Źródłoznawcze” 1980, t. 25, s. 163–178.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.