Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Magdalena B. Król

Abstrakt


This article consists of a diagnosis and in-depth analysis of the factors that influenced the change in the field of library studies in Poland based on the example of a selected academic center with a long tradition of library education, together with an attempt to evaluate the current field of study. The article presents the results of research in which an attempt was made to find an answer to the following question: Are the didactic offering in the field of information management and second-degree digital publishing at the Institute of Information Sciences of the Pedagogical University in Krakow tailored to the needs and expectations of the recipients to whom it is addressed?


Słowa kluczowe


library studies; library science; management and digital publishing; new fields of study; academic didactic offering

Bibliografia


Czarniawska B., Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?, Łódź 2018.

Grzywacz H., Pietrzkiewicz I., Ruta A., Instytut Nauk o Informacji, [w:] K. Dormus, R. Ślęczek, J. Wojniak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016, Kraków 2016, s. 142-149.

Grygrowski D., Studia bibliotekoznawcze w kryzysie, [w:] Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze, red. M. Antczak, Z. Gruszka, Łódź 2020, s. 145-176.

Jarocki M., Architektura informacji a umiejętności informatyczne. Próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, z. 17, s. 232-239.

Koredczuk B., Woźniak-Kasperek J., Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach –odrębność czy komplementarność, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3 (78), s. 212-224.

Król M.B., Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, z. 17, s. 305-327.

Kurek-Kokocińska St., Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015 ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Kurek-Kokocińska St., Wstęp, [w:] Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim, red. J. Konieczna, St. Kurek-Kokocińska, Łódź 2016, s. 7.

Nieć G., Od transformace k dezintegraci – polské knihovny a knihověda za posledních třicet let, „Duha. Informace o knihách a knihovnách z Moravy” 2019, nr 5, s. 43-46.

Sordylowa B., Wypowiedź [w:] Forum dyskusyjne „Przeglądu Bibliotecznego”, „Przegląd Biblioteczny” 1983, z. 2/3, s. 130,144.

Zybert E.B., Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo a przyszłość zawodu, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2003, nr 2, s. 88-99.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.