Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych

Władysław Marek Kolasa

Abstrakt


International Journals in Library & Information Science Included in the Polish Ministerial List of Scientific Journals

Thesis/aim: The aim of the article is to diagnose the reasons why the most important international magazines in the field of Library & Information Science (LIS) took relatively low positions on the Polish ministerial list (2019), and to present their list obtained according to the author's original method. Reserch methods: To select journals, bibliometric methods were used (citation analysis, indexes analysis and correlation testing). Results: The first part of the article presents the genesis of the ministerial list; the technique of its creation and mapping between LIS and citation indexes as well as journals belonging to many disciplines influenced the list was discussed. In the second part, a new method of creating a list (based on the assumption that affiliation to a discipline is decided by usage) and research results are presented. The research material consisted of 77 journals selected from Web of Science and Scopus. As a result of the calculations, the collection was divided into three groups: a) basic journals for LIS (26 titles); (b) journals from associated disciplines formally belonging to the LIS (26); (c) multidisciplinary journals formally belonging to the LIS (25). Conclusions: The research revealed that only 33.8% of the journals assigned to LIS are actually cited by scientists who publish in LIS periodicals. The remaining titles are either usable by researchers from other disciplines (33.8%) or are multidisciplinary (32.4%). Among the 26 most important LIS journals, 3 types of periodicals were distinguished: general journals (9 titles), periodicals devoted to scientific information (9) and profiled journals (8). The comparative analysis of the metrics shows that journals belonging to the core of the discipline (basic for LIS) achieve lower bibliometric indicators than other periodicals formally assigned to the LIS. All the drawn conclusions show that the thematic lists of journals published by citation indexes are incoherent and should not be directly used for the evaluation of scientific disciplines.

Słowa kluczowe


international scientific journals; library and information science

Bibliografia


Abrizah A., Zainab A. N., Kiran K., Raj R. G., LIS Journals Scientific Impact and Subject Categorization: A Comparison between Web of Science and Scopus, „Scientometrics” 2013, vol. 94, no. 2, s. 721–740, doi: 10.1007/s11192-012-0813-7.

Bornmann L., Daniel H.-D., What Do We Know about the h-index? „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2007, vol. 58, no. 9, s. 1381–1385, doi: 10.1002/asi.20609.

Chang Y. W., Exploring the Interdisciplinary Characteristics of Library and Information Science (LIS) from the Perspective of Interdisciplinary LIS Authors, „Library & Information Science Research” 2018, vol. 40, no. 2, s. 125–134, doi: 10.1016/j.lisr.2018.06.004.

Chu H., Research Methods in Library and Information Science: A Content Analysis, „Library & Information Science Research” 2015, vol. 37, no. 1, s. 36–41, doi: 10.1016/j.lisr.2014.09.003.

Davarpanah M. R., Aslekia S., A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics, „Scientometrics” 2008, vol. 77, no. 1, s. 21–39, doi: 10.1007/s11192-007-1803-z.

Han X., Evolution of Research Topics in LIS between 1996 and 2019: An Analysis Based on Latent Dirichlet Allocation Topic Model, „Scientometrics” 2020, vol. 125, no. 3, s. 2561–2595, doi: 10.1007/s11192-020-03721-0.

Hirsch J. E., An Index to Quantify an Individual’s Scientific Research Output, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2005, vol. 102, no. 46, s. 16569–16572, doi: 10.1073/pnas.0507655102.

Hofman I., Paradygmaty nowej dyscypliny, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 4, s. 308–317, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.163.

Jabłonowski M., Mielczarek T., Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja, „Studia Medioznawcze” 2018, t. 19, nr 4, s. 13–27, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34.

Jan S. U., Hussain A., Analytical Study of the Most Citied International Research Journals of Library and Information Science, „Library Philosophy and Practice” 2021, no. 4983, s. 1–12, [on-line:] https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4983 – 13.05.2021.

Jasiewicz J., Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II, „Przegląd Biblioteczny” 2018, t. 86, nr 1, s. 16–32, doi: 10.36702/pb.564.

Kessler M. M., Bibliographic Coupling between Scientific Papers, „American Documentation” 1963, vol. 14, no. 1, s. 10–25, doi: 10.1002/asi.5090140103.

Kolasa W. M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Kraków 2013.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, [on-line:] https://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html – 5.05.2021.

Kordeczuk B., Woźniak-Kasperek J., Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność?, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3, s. 212–224, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.124.

Mrozowski M., Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49), s. 24–32.

Nixon J. M., Core Journals in Library and Information Science: Developing a Methodology for Ranking LIS Journals, „College & Research Libraries” 2014, vol. 75, no. 1, s. 66–90, doi: 10.5860/crl12-387.

Rangaswamy B., Rajendra B., A Correlation Comparison Analysis of TOP Articles in Library and Information Science Using Citation and Altmetric Attention Scores, „Review of Research” 2021, vol. 10, no. 7, s. 1–8, [on-line:] http://hdl.handle.net/10760/41914 – 5.05.2021.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818, [on-line:] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf – 4.05.2021.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Dz. U. 2018 poz. 2152; tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 349, [on-line:] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000349/O/D20200349.pdf – 5.05.2021.

Small H., Co-citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship between Two Documents, „Journal of the American Society for Information Science” 1973, vol. 24, no. 4, s. 265–269, doi: 10.1002/asi.4630240406.

Sosińska-Kalata B., Interdisciplinarity of Information Science Research: Introduction, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2020, t. 58, nr 1A, s. 9–23, doi: 10.36702/zin.721DOI9–23.

Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, t. 51, nr 2, s. 9–41, doi: 10.36702/zin.600.

Susan B., Journal Metrics in Scopus: Source Normalized Impact per Paper (SNIP), Elsevier Scopus Blog, 9.13.2016, [on-line:] https://blog.scopus.com/posts/journal-metrics-in-scopus-source-normalized-impact-per-paper-snip – 13.05.2021.

Wang Q., Waltman L., Large-scale Analysis of the Accuracy of the Journal Classification Systems of Web of Science and Scopus, „Journal of Informetrics” 2016, vol. 10, no. 2, s. 347–364, doi: 10.1016/j.joi.2016.02.003.

Wendl M. C., H-index: However Ranked, Citations Need Context, „Nature” 2007, vol. 449, no. 7161, s. 403, doi: 10.1038/449403b.

Zarządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Dz.U. 2019 poz. 12, [on-line:] https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/9cdf7e8af9521cdbfbce9d96504a5c3a.pdf – 5.05.2021.

Ziółkowski P., Reforma szkolnictwa wyższego i nauki – główne zmiany w systemie dotyczące uczelni publicznych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2018, t. 20, nr 274, s. 79–86, doi: 10.24917/20813333.20.7.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.