Szkice o współczesnych włoskich czasopismach poświęconych literaturze dziecięcej (włoska literatura dziecięca w II połowie XX wieku)

Agnieszka Maroń

Abstrakt


Omówiono najważniejsze współczesne włoskie czasopisma poświęcone literaturze i książce dla młodego odbiorcy. Głównym celem rozprawy jest ukazanie bogactwa i różnorodności, a także historii tego segmentu włoskiego rynku prasy. W 2015 roku na Półwyspie Apenińskim dostępnych jest w dystrybucji 6 periodyków o zasięgu ogólnokrajowym, z których najstarszy istnieje nieprzerwanie od 50. lat, a wiele w innych w tym okresie zaprzestało ukazywania się.

W badaniach wykorzystano roczniki omawianych czasopism, strony internetowe periodyków oraz artykuły i opracowania dotyczące historii literatury dziecięcej. We wstępie przedstawiono fakty z historii włoskiej literatury dziecięcej począwszy od lat 50. XX, następnie dokonano krótkiej charakterystyki każdego z czasopism.  W sposób syntetyczny nakreślono okoliczności powołania do życia, stawiane przed nim cele, funkcje oraz zawartość i układ. W opisie położono nacisk na przedstawienie cech wyróżniających każdy z tytułów. Zwrócono także uwagę na działalność instytucji i osób, które opisywane czasopisma zainicjowały i nadały im kierunek. Najważniejsze informacje o każdym z opisanych periodyków zawarte zostały w tabeli, która została zamieszczona na końcu artykułu

The article describes the most important contemporary Italian magazines devoted to literature and book for the youngest reader. The main aim of this elaboration is to present the richness and diversity, as well as history of this segment of the Italian press market. In 2015 on the Apennine Peninsula there are 6 periodicals available nationwide, the oldest one of which exists continuously for 50 years, and many others stopped appearing in this period. The study used the annals of the described magazines, Internet websites of the periodicals and elaborations on the history of children’s literature. The introduction presents the facts from the history of Italian children’s literature starting from 1950s, then there is a short presentation of each magazine. There is a synthetic description of their origins, aims, functions and contents and setup. In the description emphasis was put on presenting the distinguishing features of each magazine. Attention was also paid to the activity of the institutions and people that initiated and directed the magazines. The most important information on each described periodical were included in a table positioned at the end of the article.


Słowa kluczowe


Czasopisma włoskie; czasopisma o literaturze dziecięcej; literatura dziecięca; Włochy

Bibliografia


Archinto R., Perché un libro illustrato per bambini?, [w:] Raccontare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi, red. S. Blezza Picherle, Mediolan 2007, s. 251-262.

Bartolini D., Pontegobbi R., Rapporto sull'editoria per ragazzi, „LiBeR” 2014, nr 104, s. 44.

Belotti M., Editoriale, „Sfoglialbro. La biblioteca dei ragazzi. Supplemento di Biblioteche oggi” 2012, nr 12, s. 2.

Bernardinis A. M., Storia e struttura del “Settore di Ricerca sulla Pedagogia della Lettura e Letteratura Giovanile” dell’Università di Padova, “History of Education & Children’s Literature” 2006, Vol. I, n. 2, 2006, s. 417-428.

Blezza Picherle S., È lo stile che fa la differenza, [w:] Raccontare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi, red. S. Blezza Picherle, Mediolan 2007, s. 191-222.

Boero P., de Luca C., La letteratura per l’infanzia, Rzym-Bari 2006.

Boero P., La sfida della scrittura: un trentennio di autori per l’infanzia [w:] Raccontare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi, red. S. Blezza Picherle, Mediolan 2007, s. 183-190.

Bressan T., La critica, [w:] Dove va la letteratura giovanile? Red. S. Blezza, L. Sossi, Triest 1987, s. 33-40.

Camicia C., Trent’anni di „Pagine Giovani”, „Pagine Giovani” 2007, nr I-III (131), s. 3.

Cassini M., „La mia biblioteca nel blu dipinto di blu”, rozm. przepr. F. Rotondo, “La Stampa. Tutto Libri” 2011, nr 1758, s. 11.

Cassini M., Un orco in biblioteca…, rozm. przepr. F. Langella, “Il nuovo schedario”, [on-line] http://www.marinocassini.it/salottoLangella.htm [dostęp: 10.05.2015].

Detti E., Il editoriale, „Il Pepeverde” 1999 nr 1, s. 4.

Fava S., Percorsi critici di letteratura per l'infanzia tra le due guerre, Mediolan 2004, s. 325.

Hamelin Associazione Culturale. Curriculum, [on-line] http://www.istitutocomprensivoilbono.it/wp-content/uploads/2009/10/hamelin-cv.doc [dostęp: 10.05.2015].

Rodari G., Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, San Dorglio della Valle 2010, s. 9-10.

Roveda A., Le panorama de la littérature de jeunesse en Italie aujourd'hui, [on-line] http://www.anselmoroveda.com/COLLOQUE_3_DEC_2009_Roveda_MARSEILLE.pdf [dostęp: 10.05.2015].

Roveda A., Osservatorio Andersen, „Strade Magazine” [on-line] 2013, nr 4. http://strademagazine.it/2013/03/21/osservatorio-andersen/ [dostęp: 10.05.2015].

Storia del servizio bibliotecario, [on-line] http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1500 [dostęp: 10.05.2015].

Varrà E., Salvo chi legge, rozm. przepr. E. Sarvieri, „IBC” [on-line] 2010, nr 4 (XVIII), http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-201004/xw-201004-a0003 [dostęp: 10.05.2015].

Volpi D., “Il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile”. Animazione culturale per la lettura e per il libro, “Proposte Eductaive” 1992, nr 3, s. 50.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.