Historia i struktura czasopisma „Chwilka Dzieci i Młodzieży”

Agnieszka Karczewska

Abstrakt


Artykuł jest studium na temat pierwszego w międzywojennej prasie polsko-żydowskiej dodatku dla dzieci – ukazującej się w lwowskim dzienniku „Chwila” (1919–1939) „Chwilki Dzieci i Młodzieży” (1925–1937). Artykuł prezentuje historię i strukturę czasopisma oraz rejestruje zmiany w składzie redakcji. Na podstawie analizy zawartości egzemplarzy periodyku znajdujących się w bibliotekach warszawskich, lwowskich oraz jerozolimskich ustalono determinanty kształtujące czasopismo oraz wpływające na zmiany jego struktury i treści, a także wyznaczono główne fazy rozwoju. Omawiane w artykule czasopismo zostało ukazane na tle innych, ukazujących się w dwudziestoleciu międzywojennym, polsko-żydowskich czasopism dla dzieci przede wszystkim krakowskiego „Dzienniczka dla Dzieci i Młodzieży” oraz w kontekście kształtującego się wówczas systemu nowoczesnej prasy dla dzieci.


Słowa kluczowe


polsko-żydowska prasa; periodyki dziecięce; Lwów

Bibliografia


Bar-El A., Jewish Children’s periodicals in Poland between the two words wars – in three languages, “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, z. 1, s. 5-48.

Białek J. Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1979

Olszewska B., Literatura na łamach „Płomyczka” (1945–1980), Opole 1996.

Panas W., Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Prokop-Janiec E., Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich, red. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012.

Waksmund R., Periodyki dziecięce w systemie książki. Studium historycznoporównawcze, „Acta Universitatis Wratislavensis. Prace Literackie” T. 21 (1981), s. 35-52.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.