Introligatorstwo krakowskie pierwszej połowy XIX wieku w świetle dokumentów cechowych

Autor

  • Elżbieta Pokorzyńska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.5

Słowa kluczowe:

the history of bookbinding, bookbinders, Krakow, 19th century

Abstrakt

The archive documents of the Krakow Bookbinding Guild confronted with the legal acts in force allow us to examine the activity of the guild in the first half of the 19th century. At that time, the guild organisation still held a monopoly on the practice of crafts, and the poor economic condition of the city did not allow for the development of this trade. The number of members of the guild and bookbinding workshops was small, usually no more than ten, and the number of apprentices they employed was also small. In the majority of cases, the workshops were handed down from one generation to the next. In addition, the influx of foreign professionals and master’s qualifications to the guild was small, limited by high registration fees. At the same time, the Krakow bookbinding centre educated many students, and many apprentices from foreign centres arrived in the city.

Bibliografia

Cywa T., Fryderyk Friedlein krakowski introligator XIX w., „Wiadomości Graficzne” 1971, nr 2, s. 9.

Dobrzycki J., Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu, Kraków 1926.

Estreicher K., Introligatorstwo, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t. 12, Warszawa 1863, s. 634.

Hałaciński K., Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta, Kraków 1930.

Hałaciński K., O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku, Kraków 1926.

Introligatorstwo warszawskie. Wprowadzenie do wystawy, oprac. E. Pokorzyńska, Warszawa 2005.

Kalendarzyk polityczny wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej Krakowskiej na rok 1834.

Klepacka J., Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa. Katalog, Kraków 1957

Kocójowa M., Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. Kształtowanie nowego modelu w latach 1867–1882, Kraków 1990.

Kocójowa M., U źródeł przemian introligatorstwa krakowskiego doby autonomii galicyjskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1988, t. 38, s. 157–184.

Myśliński M., Introligatorzy krakowscy w wieku XIX w świetle dokumentów cechowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, R. 61, nr 4, s. 611–618.

Ordynacja dla Miasta Krakowa z 1778 roku, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2008.

Pachoński J., Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy. 1750–1815, Kraków 1962.

Pachoński J., Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Kraków 1956.

Pokorzyńska E., Księga czeladnicza gdańskiego cechu czeladniczego, [w:] Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013–2015, red. B. Iwańska-Cieślik, E. Pokorzyńska, Bydgoszcz 2017, s. 129–141.

Pokorzyńska E., Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów, Bydgoszcz 2021.

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. 2, zebr. i wyd. F. Piekosiński, S. Krzyżanowski, Kraków 1909.

Prawo o urządzeniu kunsztów, rzemiosł i professyi. Ustawa z 30 grudnia 1820, „Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu” 1821, nr 78, [on-line:] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/173381/edition/164992/ – 27.09.2021.

Różycki E., Z dziejów XIX i XX-wiecznego introligatorstwa we Lwowie, „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie” 1992, nr 3, s. 21–37.

Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, biogramy: Przybyło-Walczakowa Zofia, Bensdorff Józef, s. 56; Pachoński Jan, Dziedzicka Anna, s. 196; tenże, Dziedzicki Mateusz, s. 196–197; Żebrowska Zofia, Friedlein Daniel, s. 233–234; Schmager Gustaw, Szawłowska Maria, Friedlein Fryderyk, s. 233; Pachoński Jan, Friedlein Jan Jerzy Fryderyk, s. 233; Schmager Gustaw, Korecki Józef, s. 441; tenże, Stachowicz Tomasz, s. 844; tenże, Terakowski Tomasz, s. 902; Pachoński Jan, Wisłocki Teodor, s. 965.

Szyndler B., Biblioteka Ordynacji Myszkowskiej w Chrobrzu, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1975, t. 11, s. 161–180.

Urządzenia cechowe. Rozporządzenie Senatu Rządzącego z 26 maja 1843, „Dziennik Praw Wolnego Miasta Krakowa” 1843, nr 2650, dostęp: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/133073/edition/125261/.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Pokorzyńska, E. (2021). Introligatorstwo krakowskie pierwszej połowy XIX wieku w świetle dokumentów cechowych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 65–96. https://doi.org/10.24917/20811861.19.5

Numer

Dział

Artykuły / Articles