Drukowane dedykacje w XIX-wiecznej książce jako forma polecenia książki

Autor

  • Anna Gruca Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.6

Słowa kluczowe:

printed dedications, books in 19th century, forms of book recommendation

Abstrakt

A printed dedication is usually addressed to a particular person. However, since it is included in every copy of the book, it reaches all readers. Its content, often expanded in the 19th century, provided a wealth of interesting information about the author, book and addressee. Many elements in dedications could encourage people to buy or read the books containing them. For example, authors of these dedications cited scientific authorities or mentioned the titles of works already known to readers. Sometimes dedications presented the content of the books or were related to them.

Bibliografia

Berzeviczy E., Wieczory starego żołnierza, Lwów 1879.

Bourdon P. L. M., Zasady algebry, przeł. W. Józefowicz, Płock 1828.

Chodźko M. B., Dziesięć obrazów z wyprawy do Polski 1833 r., Paryż 1841.

Consbruch G W., Fizjologia czyli Fizyka ciała ludzkiego dla lekarzów i przyjaciół antropologii, przeł. H. Dziarkowski, Warszawa 1809.

Cybulski R., Struktura i właściwości książki, „Studia o Książce” 1984, t. 14, s. 3–38.

Delille J., Ziemianin czyli Ziemiaństwo francuskie, przeł. A. Feliński, b. m. 1823.

Dunikowski E. H., Wśród Polonii w Ameryce. Druga serya „Listów z Ameryki”, Lwów 1893.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, wyd. 2, oprac., wstępem poprzedził i podał do druku J. Ladorucki, Łódź 2018.

Dzieje, ustawy, powinności, odpusty i nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej przy krakowskim kościele XX Franciszkanów. Wedle edycyi z r. 1607 teraz powtórnie wydane, wyd. Ż. J. Wywiałkowski, Kraków 1861.

Falkowski J., Na Podolu w czasie wielkiego jubileuszu przez sześć miesięcy w roku 1826 odprawionego niektóre kazania przez xx. Dominikanów wileńskich miewane, Wilno 1827.

Federowicz M., Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, t. 1–2, Warszawa 1888–1889.

Feigel L., Kazuistyka rzadkich wypadków chorobowych ze stanowiska patologiczno-anatomicznego i klinicznego, Kraków 1878.

Feigel L., Otrucie gazem tlenku węgla a w szczególności gazem świetlnym ze stanowiska sądowo-lekarskiego, Lwów 1878.

Fievée J., Wiejski posażek, przeł. W. Ciechanowski, Wilno 1822.

Flach J., Studia nad współczesnym dramatem niemieckim. Gerhard Hauptmann, Kraków 1898.

Gąsiorowski A., Adam Mickiewicz i pisma jego do roku 1829, Kraków 1872.

Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych aż do najnowszych, t. 3, Poznań 1854.

German L., Faust Goethego i polskie przekłady tej tragedii. Szkic krytyczny, „Biblioteka Warszawska” 1884, t. 1, s. 244–266.

Giller A., Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., t. 1, Paryż 1867.

Gliszczyński M., Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa, Warszawa 1858.

Gniewczyński P., Kazanie pogrzebowe przy pochowaniu zwłok ś. p. JW Krystyny z Szembeków Turnowy stolnikowy poznanskiey, generałowy woysk saskich / miane przez Piotra Gniewczyńskiego [...] w Kościele XX. Kapucynów Warszawskich dnia 26go lutego 1803 roku, Warszawa 1803.

Goethe J. W., Faust, przeł. L. Jenike, Warszawa 1889.

Gutowski W., Stare prawdy wszystkim mieszkańcom ziemi, sposobem ziszczonego Objawienia do wierzenia i zachowania podane. Z Ksiąg Pisma Bożego wyczerpnięte przy zwróceniu Uwag, do jakich sam przyrodzony rozum prowadzi dla sprostania obłąkanych lub nie dość światłych umysłów, krótkiém niektórych zebraniem odnowione , Warszawa 1820.

Heinrich J. L., Zasady prawodawstwa i instytucyj policyjnych, przeł. J. Plichta, Warszawa 1815.

Hermbstaedt S. F., Nauka o rozbiorze roślin podług zasad fizyczno-chemicznych, przeł. E. O. K. Nowicki, Warszawa 1813.

Hoff B., Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny, Warszawa 1888.

Hube R., Ogólne zasady prawa karnego, Warszawa 1830.

Jełowicki A., Pobudka życia chrześcijańskiego czyli Nauki i rady o użyciu środków zbawienia, o środkach zadośćuczynienia i o ich użyciu, o ćwiczeniach pobożnych, o nabożeństwie do Pana Naszego Jezusa Chrystusa, o nabożeństwie do N. Panny, o nabożeństwie do aniołów i świętych pańskich, o nabożeństwie za dusze zmarłych, Berlin 1854.

Karbowiak A., Wychowanie fizyczne Komisji edukacji narodowej w świetle historii pedagogii, Lwów 1902.

Kasparek F., Nauka administracji i prawo administracyjne austriackie, Kraków 1897.

Kawczyński M., O wadach szkolnictwa pruskiego, Lwów 1872.

Kirkor A. H., Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach, Wilno 1880.

Kleczyński J., O wykonywaniu dzieł Chopina. Odczytów dwie serie, Warszawa 1879.

Knolle de Knoll F. A. G., Katechizm leśny lub Nauka krotka w zapytaniach y odpowiedziach dla borowych [...], a zwłaszcza gdy każdemu oekonomowi też leśna nauka iest potrzebna iako skarb naywiększy każdego kraiu dla Xięstwa Warszawskiego / od Rodaka tegoż Xięstwa wydany z kopersztychem, Rawicz 1808.

Komorowski I. A., Wspomnienia podchorążego z czasów W. X. Konstantego, Lwów 1863.

Konicki M., Kłopot z majątkiem i Interessa finansowo-romantyczne. Komedie, Warszawa 1865.

Korotyński W., Walerian Wróblewski (Koronowicz), „Kłosy” 1878, R. 26, nr 656, s. 55.

Kraszewski J. I., Boża czeladka, Wilno 1858.

Krynicki K., Z Niedzieli do Środy, Warszawa 1901.

Kunicki L., Iwanko, Warszawa 1860.

Lemberger I., Podręcznik do jakościowego rozbioru chemicznego do użytku w pracowni chemicznej, Kraków 1892.

Łuszczewska J., Na rozdrożu, Warszawa 1877.

Merzbach H., Antoni Malczewski. Obraz liryczny w pięciu ustępach, Warszawa 1858.

Mieszkowski A. J., Nowele. Seria 2, Warszawa 1890.

Morawski S., Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i Księstwem Oświęcimskiem, Kraków 1865.

Nowicki M. S., Motyle Galicji, Lwów 1895

Ocieczek R., „Sławorodne wizerunki”. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.

Odyniec A. E., Jerzy Lubomirski czyli Wojna domowa w Polsce. Dramat historyczny we dwóch częściach, z prologiem, Wilno 1861.

Odyniec A. E., Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884.

Opisanie gór karpackich albo Tatrów, w których znajdują się skarby, kruszce i drogie kamienie, wyd. I. Kopernicki, Kraków 1883.

Petroniusz, Satyrykon, przeł. W. M. Dębicki, Warszawa 1879.

Pieńkowski K., Idealni. Dramat w trzech aktach wierszem, Warszawa 1861.

Polkowski I., Wykopalisko głębockie średniowiecznych monet polskich, Gniezno 1876.

Potocki L., Kazimierz z Truskowa, czyli Pierwszy i ostatni litewski powstaniec, Poznań 1874.

Przyborowski W., Na mogile, Warszawa 1873.

Racine L., Zbawienie, przeł. J. N. Zglinicki, Warszawa 1821.

Skręt R., Leon Potocki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 91–94.

Słodkowska E., Wydawnictwa dziewiętnastowieczne jako przedmiot badań księgoznawczych, „Przegląd Biblioteczny” 1971, R. 39, z. 2, s. 112–127.

Socha I., O pojęciu funkcji w bibliologii. Rozważania wstępne, [w:] Studia i rozprawy bibliologiczne, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katarzyna Tałuć, Katowice 2012, s. 101–110.

Sokołowski J., Poemat: rok 1863, Lwów 1900.

Syrokomla W., Wrażenia pielgrzyma po swojej ziemi, Wilno 1860.

Szymkiewicz K., Miejsce wiecznego spoczynku błogosławionego Wincentego Kadłubka. Z okazyi dwóchsetnej rocznicy drukowania akt beatyfikacyjnych, Warszawa 1898.

Trzaskowski B., Szkice pedagogiczne, Lwów 1895.

Tyszkiewicz E., Opisanie powiatu Borysowskiego pod względem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowo-handlowym i lekarskim , z dodaniem wiadomości: o obyczajach, śpiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach itd., Wilno 1847.

Waga A., Wiadomości z nauk przyrodzonych dla użytku szkoły guwernantek, Warszawa 1826.

Wilczyński A., Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów. Opowiadanie, t. 1, Lwów 1879.

Wilkońska P., Na pograniczu, Poznań 1864.

Witwicki S., Ballady i romanse, t. 1, Warszawa 1824.

Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, Katowice 2015.

Zapała Z., Franciszek Wężyk. Monografia biograficzno-krytyczna, Kraków 1898.

Zipper A., Mitologia Greków i Rzymian dla młodzieży, Lwów 1891.

Zyndram-Kościałkowska W., W półcieniu. Opowiadania i obrazki, Warszawa 1885.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Gruca, A. (2021). Drukowane dedykacje w XIX-wiecznej książce jako forma polecenia książki. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 97–110. https://doi.org/10.24917/20811861.19.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles