Działalność wydawnicza i prasotwórcza lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej (do 1918 roku)

Autor

  • Konrad Meus Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.7

Słowa kluczowe:

Galicia, Lviv Institute of Technology, Lviv Chamber of Commerce and Industry, Lviv, Lviv press, “Rękodzielnik”

Abstrakt

Among the most important economic institutions operating in Lviv in the times of Galician autonomy were the Chamber of Commerce and Industry and its subordinate Institute of Technology, which had existed since 1909. The most important functions of the Institute included publishing activities on the book and press markets. The Institute of Technology specialised in publishing trade titles targeted at Galician industrial entrepreneurs and craftsmen. Particularly noteworthy was a biweekly magazine called “Rękodzielnik” published between 1912 and 1914. Before the outbreak of World War I, it was the most widely read magazine in Lviv and Eastern Galicia dedicated to small and medium-sized craft businesses. It published primarily specialised articles on the latest production techniques used in crafts and industry, as well as journalistic texts that attempted – mostly successfully – to discuss vital issues related to the current economic policy of the state (Austria-Hungary) and the country (Galicia). In addition, the Institute of Technology (and, through it, the Chamber of Commerce and Industry) also made its presence known in the book market. Only in the years preceding the war were several highly specialised books on handicraft production methods and science materials published under the Institute’s name. The Institute’s publishing activity came to a halt temporarily during the Great War and the ensuing Russian occupation of Lviv. The residents of Lviv had to wait until the early 1920s for the Chamber and Institute of Technology to resume their publishing activities

Bibliografia

Adamczyk D., Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909–1914) i jego działalność wydawnicza. Zarys monograficzny, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 1994, t. 2, s. 31–47.

Bober A. W., Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W siedemdziesiątą rocznicę Stowarzyszenia „Wzajemnej Pomocy” a w pięćdziesiątą rocznicę założenia Stowarzyszenia „Ognisko”, Lwów 1926.

Bund J., Rozwój kolejnictwa małopolskiego w okresie 80-lecia (1850–1930) działalności krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przebieg starań o wykonanie Ustawy Koerberowskiej o budowie dróg wodnych, Kraków 1931.

Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim (1848–1918), Warszawa 1996.

Chachaj K., Działalność naukowo-wydawnicza i popularyzatorska Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa w latach 1906–1939. Zarys problematyki, [w:] Kraków – Lwów. Książki XIX–XX wieku, t. 11, red. W. M. Kolasa, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoż, Kraków 2014, s. 143–157.

Cieślak S. SJ, Lwów jako ośrodek wydawniczy jezuitów galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków 2011, s. 33–52.

Cieślikowa A., Polska prasa lotnicza we Lwowie, [w:] Kraków – Lwów. Czasopisma XIX–XX wieku, red. G. Wrona, A. Bańdo, G. Nieć, Kraków 2016, s. 7–15.

Dobrowolski T., Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa i jej akta z lat 1850–1939, „Archeion” 1965, t. 42, s. 259–268.

Eile H., Egzaminy majsterskie jako końcowe ogniwo dowodu uzdolnienia w przemyśle rękodzielniczym, Lwów 1913.

Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski (1861–1914), Kraków 2018.

Gzella G., Lwowskie czasopisma studenckie w dobie autonomii, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 2, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 5–17.

Hoszowski S., Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772–1914, Lwów 1935.

Jarowiecki J., Polska i ukraińska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie autonomii w latach 1867-1918, [w:]

Jarowiecki J., Prasa lwowska w dobie popowstaniowej, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 1996, s. 98–116.

Jarowiecki J., Prasa lwowska w latach 1864–1918. Bibliografia, Kraków 2002.

Kargol T., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850–1939. Dzieje, ludzie, polityka gospodarcza, Kraków 2003.

Kargol T., Izby Przemysłowo-Handlowe czy wolne związki branżowe? Spór o kształt reprezentacji sfer gospodarczych II Rzeczypospolitej 1918–1927, [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 2002, s. 339–356.

Kargol T., Izby przemysłowo-handlowe oraz branżowe organizacje gospodarcze wobec reform rządu Władysława Grabskiego (1923–25), [w:] 80 rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego 1924–2004. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, red. T. Głowiński, Wrocław 2004, s. 137–158.

Kargol T., Skład osobowy, struktura społeczno-zawodowa oraz działalność żydowskich członków krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 1850–1939, [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939), red. B. Cisowska, Kraków 2015, s. 148–197.

Kargol T., Związki Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Rzeszowem 1850–1939, [w:] Rzeszów dawny i współczesny. Gospodarka, red. K. Kaszuba, A. Szromnik, Rzeszów 2005, s. 59–70.

Kiełbicka A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1850–1950, Kraków 2003.

Kiełbicka A., Przemiany ustrojowo-organizacyjne Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w latach 1945–1951 i jej akta, „Archeion” 1996, t. 43, s. 181–199.

Konopka M., Lwowski rynek wydawniczy w pierwszych latach autonomii galicyjskiej (1861–1870), [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, T. 9, cz. 1, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 7–19.

Konopka M., Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914), Kraków 2018.

Konopka M., Ruch księgarsko-wydawniczy Lwowa w latach autonomii, [w] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, t. 4, Kraków 1999, s. 22–33.

Konopka M., Wykorzystanie roczników czasopism w bibliotece lwowskiej „Gwiazdy”, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, t. 5, Kraków 2001, s. 239–257.

Kowalska H., Krakowskie wydawnictwa muzyczne na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kraków – Lwów. Książki XIX–XX wieku, t. 14, red. S. Kwiecień, I. Pietrzkiewicz, E. Wójcik, Kraków 2016, s. 27–30.

Kramarz H., Książka w pierwszym dziesięcioleciu działalności Towarzystwa im. ks. Piotra Skargi 1908–1918 (w świetle archiwaliów lwowskich), [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, t. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 245–259.

Maresz B., Lwowskie biblioteki i wydawnictwa teatralne w XIX i na początku XX wieku, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, T. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2006, s. 246–257.

Meus K., The Lviv Chamber of Commerce and Industry during World War I, „Documenta Pragensia” 2016, t. 35, s. 205–220.

Meus K., Żydzi w Izbach Handlowych i Przemysłowych Lwowa oraz Brodów w latach 1850–1914, [w:] Działalność instytucji gospodarczych w przedautonomicznej Galicji na przykładzie izb handlowych i przemysłowych (1850–1866), [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Łódź 2014, s. 101–117.

Michalski C., Prasa sportowa Lwowa, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001, s. 581–588.

Morawski W., Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej, „Acta Archaeologica Lodziensia” 2015, nr 61 s. 85–94.

Nowacki R., Książki i czasopisma Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001, s. 127–138.

Porębski E., Motory dla przemysłu drobnego i ich obsługa, Lwów 1914.

Porębski E., Nowe gatunki stali narzędziowej i konstrukcyjnej, Lwów 1913.

Porębski E., Nowoczesne metody naprawy samochodów oraz silników używanych w pługach motorowych i traktorach, Warszawa 1931.

Porębski E., Samochód wychodzi z fabryki, Warszawa 1936.

Porębski E., Samochód: konstrukcya, obsługa, naprawa, t. 2: Podwozie, Lwów 1921.

Porębski E., Stal i narzędzia używane w budowie maszyn. Praktyczny podręcznik dla rękodzielników pracujących w zawodzie metalowym, oraz dla małych i większych zakładów przemysłowych, Lwów 1913.

Porębski E., Stal: hartowanie, cementacja, wyrób narzędzi, zastosowanie w budowie samochodów, Lwów 1920.

Przeniosło M., Członkowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie 1918–1919, [w:] Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości, red. A. Chwalba, Z. Noga, współpraca K. Kloc, Kraków 2019, s. 131–142.

Redzik A., Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810–1939. Próba systematyzacji, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków 2011, s. 245–259.

Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920.

Sroka Ł. T., Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.

Świątek S., Bankowcy lwowscy. Studium biograficzne, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 364–370.

Wójcik E., Polski ruch księgarski we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice, red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 404–418.

Zachuta L., Zdebski A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1850–2000. Monografia jubileuszowa z okazji 150 rocznicy powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Kraków 2000.

Ziomek M. J., Życie gospodarcze w okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850–1930. Księga pamiątkowa wydana na jubileusz osiemdziesięciolecia istnienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Kraków 1930.

Масик Р., Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період, „Наукові зошити історичного факультету Львівського університету” 2015, nr 16, s. 206–220.

Масик Р., Проблема нелегальної торгівлі у міжвоєнній Польщі в обговореннях Промислово-торгової палати у Львові, „Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія історія” 2015, t. 2, nr 2, s. 143–147.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Meus, K. (2021). Działalność wydawnicza i prasotwórcza lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej (do 1918 roku). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 111–130. https://doi.org/10.24917/20811861.19.7

Numer

Dział

Artykuły / Articles