Teksty popularne na łamach „Gazety Kieleckiej”. Wybrane zagadnienia

Autor

  • Katarzyna Muszyńska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.18

Słowa kluczowe:

popular texts, popular literature, popular genres, Kielce, “Kielce Newspaper”, second half of the 19th century, province, communication strategies

Abstrakt

The subject of this paper is popular literary and paraliterary texts published in “Gazeta Kielecka” („Kielce Newspaper”) in the second half of 19th century. The aim of this research is to outline the general picture of popular literature in the provincial area of the Kielce Governorate. Analyzed topics are related to the ideological formation of the journal’s program line. Furthermore, this study draws attention to the general types and genres of popular texts appearing in this periodical, which often turn out to be difficult to unambiguously assign. The author describes the role of such texts as well as the journal’s communication strategies. Morever, further research could answer questions about the similarities and differences in the role of popular literature in the province and in large urban center, which would shed new light on the center periphery relation.

Bibliografia

Adamczyk D., Prasa jako narzędzie oddziaływania warszawskich środowisk opiniotwórczych i politycznych na prowincję w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku (na przykładzie Kielc i guberni kieleckiej), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1990, t. 29, nr 2, s. 71–82.

Adamczyk M., Cztery epoki prasy Kielecczyzny. 1811–1956, Kraków–Kielce 1991.

Bałucki M., Wyprawa do fotografa (Ramotka), „Gazeta Kielecka” 1874, nr 27, 28, s. 1–3.

Banaszak M., „Gazeta Kielecka” (1870–1945): jej ideowo-polityczne i edytorskie przemiany, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1990, t. 29, nr 2, s. 35–47.

Bełcikowski A., Nie jesteśmy sobie nic winni, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 29–36, s. 1–3.

Bielawska A., Amatorski ruch teatralny w Kielcach do 1914 roku, Kielce 1996.

Biskupski Ł., Literatura obiegu brukowego: świat niepospolitych zdarzeń i straszliwych przygód, [w:] Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku, red. Ł Biskupski, M. Rawska, Łódź 2017, s. 7–42.

Bujnicki T., Między „Nocą z 3-go na 4-ty Grudnia” a „Liściem akacji” Walerego Przyborowskiego: czyli początki polskiej powieści kryminalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2013, t. 13, s. 49–66.

Cegielski T., Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowoczesności (1841–1941), Warszawa 2015.

D. H., Odważna kobieta, przeł. P. Piskorska, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 6–7, s. 1–3.

Dmitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, nr 2, s. 3–24.

Dorożkarz, „Gazeta Kielecka 1870, nr 15, s. 5–7, nr 16, s. 5–6, nr 17, s. 4–6.

Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX wieku, red. E. Paczoska, R. Chodźko, Białystok 1993.

Dunin J., Literatura popularna, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 497–500.

Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.

Gautier L., Od redakcji, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 21, s. 1.

Gawęda przy kominkowym ogniu, „Przegląd Tygodniowy” 1870, nr 51, s. 7.

Gumkowski M., Felieton, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 260–264.

J. K. S., Anna. Obrazek z życia, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 32–43, s. 1–3.

J. K. S., W samą porę. Komedia w dwóch aktach, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 23–32, s. 1–3.

Jan K., Marta. Powieść z niedalekiej przeszłości, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 50–82, s. 1–3 .

Jesionkowska E., Powieść w odcinkach na łamach dzienników polskich, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, R. 6, nr 3, s. 35–43.

Kaden-Bandrowski J., Ballada o książce, [w:] Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku, red. Ł Biskupski, M. Rawska, Łódź 2017, s. 637–545.

Kmiecik Z., Prasa prowincjonalna w Królestwie Polskim, [w:] Historia prasy polskiej. Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.

Kołodziejczyk R., Od Redakcji, [w:] Miasteczka polskie w XIX–XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992, s. 27–30.

Krawczyk-Wasilewska V., Kolberg i inni. Z dziejów europejskiej dokumentalistyki folklorystycznej, „Zeszyty Wiejskie” 2014, nr 19.

Krytyka (literacka, teatralna, filmowa) między 1864 a 1939 rokiem, red. P. Czarnecka, M. Krzyżanowska, U. Kowalczuk, Warszawa 2019.

Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007.

Kultura popularna – literatura – książka – rynek. Forum czytelnicze II, red. E. Piotrkiewicz-Karmowska, Warszawa 1995.

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969.

Lewandowski A., Publicystyka ks. Władysława Siarkowskiego na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870–1894, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2017, nr 45, s. 109–129.

Lewicki S., Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), Warszawa 1996.

Ł., Nowy Faust. Fantazja, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 13, s. 1–3.

M. M., Czym jest kredyt i jak go ludzie sobie wyobrażają, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 10¬–12, s. 1–2.

Marrené-Morzkowska W., Na zawsze, „Gazeta Kielecka” 1875, nr 53–81, s. 1–3.

Marsh-Caldwell A., Emilia Wyndham, przeł. Z. Grabowska, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 18–67, s. 1–3.

Martuszewska A., „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.

Martuszewska A., Dydaktyzm literatury popularnej czy popularność literatury dydaktycznej, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1978, nr 1 (37), s. 187–197.

Merimèe P., Cyganka. Wspomnienie z podróży po Hiszpanii, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 92–100, 1–3.

Miasteczka polskie w XIX–XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992.

Muszyńska K., Problem krytyki na łamach „Gazety Kieleckiej” w II połowie XIX wieku, [w:] Krytyka (literacka, teatralna, filmowa) między 1864 a 1939 rokiem, red. P. Czarnecka, M. Krzyżanowska, U. Kowalczuk, Warszawa 2019.

Na cmentarzu, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 20–22, s. 1–3.

Od redakcji, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 1, s. 1.

Paczoska E., Głos z prowincji. Prasa prowincji Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku o literaturze, [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. Studia, cz. II, red. S. Frybes, Wrocław 1983, s. 125–137.

Pankracy i Serwacy, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 1, s. 7.

Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku, red. Ł Biskupski, M. Rawska, Łódź 2017.

Pawlina-Meducka M., „Gazeta Kielecka” (1870-1939), Kielce 2017.

Pawlina-Meducka M., „Gazeta Kielecka” a program pozytywizmu, „Studia Muzealno-Historyczne” 2013, nr 5, s. 175–188.

Pawlina-Meducka M., „Kilka słów w kwestii kobiecej” w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne” 2011, nr 3, s. 327–334.

Poniatowska I., Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. Studia, cz. II, red. S. Frybes, Wrocław 1983.

Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, Wrocław 2010.

Przyborowski W., Noc z 3-go na 4-ty Grudnia na zasadzie akt sądowych, „Gazeta Kielecka” 1875, nr 1–26.

Rataj A., Kolberg i Gloger, [w:] Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 327–333.

Rozmaitości, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 1, s. 7.

S. M., Reformy – znikają z wolna szlacheckie siedziby, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 4–8, 1–3.

S. S., Kilka notatek z niedalekiej przeszłości, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 1, 1–3.

Siarkowski W., „Słówko na słówko” umieszczone w N-rze II Przeglądu Tygodniowego, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 9, s. 3..

Siarkowski W., Cudowny sen. Z podań miejscowych, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 4–5, s. 1–2.

Siarkowski W., Gałka. Baśń ludowa, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 49, s. 2–4.

Siarkowski W., Legenda o obrazie Najświętszej Maryi Panny we wsi Widuchowie, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 13, s. 2–4.

Siarkowski W., Lud z okolic kieleckich. Wiadomość etnograficzna, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 23, s. 3, 25, s. 2, 27, s. 2–3, 29, s. 2–3, 31, s. 2–3, 33, s. 3, 36, s. 2–3.

Siarkowski W., Odpowiedź na artykuł zamieszczony w Przeglądzie Tygodniowym „Gawęda przy kominkowym ogniu”, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 1, s. 3–4.

Siarkowski W., Pamiątki i zabytki przeszłości – zamek kielecki, „Gazeta Kielecka” 1875, nr 36, s. 2–3, 37, s. 3, 38, s. 2–3, 39, s. 3–4.

Siarkowski W., Z wycieczki na Łysą Górę, „Gazeta Kielecka” 1873, nr 40, s. 2–3.

Siarkowski W., Zwyczaje ludu w wigilię św. Jana w guberni Kieleckiej obchodzone, „Gazeta Kielecka” 1874, nr 16, s. 2.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.

Spostrzeżenia snu letargicznego, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 19, 5–6.

Suchojad H., Drążyk J., Reklama książek na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870–1912, [w:] Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 193–203.

Sztejnbis-Zdyb J., „Gazeta Kielecka” w roli obserwatora lokalnego życia muzycznego w latach 1870–1939, Warszawa 2014.

Świderski F., Zaklęte skarby. Z podań ludowych, „Gazeta Kielecka” 1870, nr 5, 3–4.

Typy tegoczesne, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 61, s. 3, 66, s. 2, 72, s. 3, 75, 3–4, 83, s. 2–3 , 91, s. 3.

W roli Marco. Dziwna a może prawdziwa historia, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 16–17, 1–3.

W. B, Rodzina. Jaką była dawniej i jaka jest teraz, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 43, s. 2–3.

Y., Zdemaskowana odwaga. Zdarzenie prawdziwe z życia żołnierskiego (1859), „Gazeta Kielecka” 1871, nr 14–15, 1–3.

Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.

Żabski T., Literatura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 212–217.

Żak S., Literatura popularna oczami historyka literatury, nauczyciela akademickiego, [w:] Kultura popularna – literatura – książka – rynek. Forum czytelnicze II, red. E. Piotrkiewicz-Karmowska, Warszawa 1995, s. 140–151.

Żółkiewski S., Kultura literacka (1918–1932), Wrocław 1973.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Muszyńska, K. (2021). Teksty popularne na łamach „Gazety Kieleckiej”. Wybrane zagadnienia. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 297–315. https://doi.org/10.24917/20811861.19.18

Numer

Dział

Artykuły / Articles