Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.35

Słowa kluczowe:

międzynarodowe czasopisma naukowe, bibliologia i informatologia

Abstrakt

Teza/cel: Celem artykułu jest diagnoza powodów, dla których na ministerialnej liście (2019) najważniejsze międzynarodowe pisma z zakresu Library & Information Science (LIS) zajęły relatywnie niskie pozycje, a następnie prezentacja ich wykazu uzyskanego wg autorskiej metody. Metody badań: Do wyłonienia czasopism wykorzystano metody bibliometryczne (analizę cytowań, analizę wskaźników oraz badanie korelacji). Wyniki: W pierwszej części artykułu przestawiono genezę ministerialnej listy; omówiono technikę jej tworzenia oraz ustalono jaki wpływ na listę miało mapowanie pomiędzy LIS a indeksami cytowań oraz czasopisma należące do wielu dyscyplin. W drugiej części zaprezentowano nową metodę tworzenia wykazu (bazując na założeniu, że o przynależności do dyscypliny decyduje uzus) oraz wyniki badań. Materiał badawczy liczył 77 czasopism wybranych z Web o Science i Scopus. W wyniku obliczeń zbiór ten podzielono na trzy grupy: a) pisma podstawowe dla LIS (26 tytułów); b) pisma z dyscyplin towarzyszących formalnie należące do LIS (26); c) pisma multidyscyplinarne formalnie należące do LIS (25). Wnioski: Badania ujawniły, że jedynie 33,8% czasopism przypisanych do LIS jest realnie cytowanych przez uczonych publikujących w periodykach z zakresu LIS. Pozostałe tytuły są użytkowne przez badaczy z innych dyscyplin (33,8%) albo mają charakter multidyscyplinarny (32,4%). Wśród 26 najważniejszych czasopism LIS wydzielono 3 typy periodyków: czasopisma ogólne (9 tytułów), periodyki poświęcone informacji naukowej (9) i pisma sprofilowane (8). Porównawcza analiza metryk przekonuje, że pisma należące do rdzenia dyscypliny (podstawowe dla LIS) osiągają niższe wskaźniki bibliometryczne niż pozostałe pisma formalnie przypisane do LIS. Całość wyzyskanych wniosków świadczy, że tematyczne listy czasopism publikowanych przez indeksy cytowań są niekoherentne i nie powinny być wprost stosowane do ewaluacji dyscyplin naukowych.

Bibliografia

Abrizah A., Zainab A. N., Kiran K., Raj R. G., LIS Journals Scientific Impact and Subject Categorization: A Comparison between Web of Science and Scopus, „Scientometrics” 2013, vol. 94, no. 2, s. 721–740, doi: 10.1007/s11192-012-0813-7.

Bornmann L., Daniel H.-D., What Do We Know about the h-index? „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2007, vol. 58, no. 9, s. 1381–1385, doi: 10.1002/asi.20609.

Chang Y. W., Exploring the Interdisciplinary Characteristics of Library and Information Science (LIS) from the Perspective of Interdisciplinary LIS Authors, „Library & Information Science Research” 2018, vol. 40, no. 2, s. 125–134, doi: 10.1016/j.lisr.2018.06.004.

Chu H., Research Methods in Library and Information Science: A Content Analysis, „Library & Information Science Research” 2015, vol. 37, no. 1, s. 36–41, doi: 10.1016/j.lisr.2014.09.003.

Davarpanah M. R., Aslekia S., A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics, „Scientometrics” 2008, vol. 77, no. 1, s. 21–39, doi: 10.1007/s11192-007-1803-z.

Han X., Evolution of Research Topics in LIS between 1996 and 2019: An Analysis Based on Latent Dirichlet Allocation Topic Model, „Scientometrics” 2020, vol. 125, no. 3, s. 2561–2595, doi: 10.1007/s11192-020-03721-0.

Hirsch J. E., An Index to Quantify an Individual’s Scientific Research Output, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2005, vol. 102, no. 46, s. 16569–16572, doi: 10.1073/pnas.0507655102.

Hofman I., Paradygmaty nowej dyscypliny, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 4, s. 308–317, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.163.

Jabłonowski M., Mielczarek T., Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja, „Studia Medioznawcze” 2018, t. 19, nr 4, s. 13–27, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34.

Jan S. U., Hussain A., Analytical Study of the Most Citied International Research Journals of Library and Information Science, „Library Philosophy and Practice” 2021, no. 4983, s. 1–12, [on-line:] https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4983 – 13.05.2021.

Jasiewicz J., Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II, „Przegląd Biblioteczny” 2018, t. 86, nr 1, s. 16–32, doi: 10.36702/pb.564.

Kessler M. M., Bibliographic Coupling between Scientific Papers, „American Documentation” 1963, vol. 14, no. 1, s. 10–25, doi: 10.1002/asi.5090140103.

Kolasa W. M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Kraków 2013.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, [on-line:] https://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html – 5.05.2021.

Kordeczuk B., Woźniak-Kasperek J., Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność?, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3, s. 212–224, doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.124.

Mrozowski M., Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49), s. 24–32.

Nixon J. M., Core Journals in Library and Information Science: Developing a Methodology for Ranking LIS Journals, „College & Research Libraries” 2014, vol. 75, no. 1, s. 66–90, doi: 10.5860/crl12-387.

Rangaswamy B., Rajendra B., A Correlation Comparison Analysis of TOP Articles in Library and Information Science Using Citation and Altmetric Attention Scores, „Review of Research” 2021, vol. 10, no. 7, s. 1–8, [on-line:] http://hdl.handle.net/10760/41914 – 5.05.2021.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818, [on-line:] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf – 4.05.2021.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Dz. U. 2018 poz. 2152; tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 349, [on-line:] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000349/O/D20200349.pdf – 5.05.2021.

Small H., Co-citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship between Two Documents, „Journal of the American Society for Information Science” 1973, vol. 24, no. 4, s. 265–269, doi: 10.1002/asi.4630240406.

Sosińska-Kalata B., Interdisciplinarity of Information Science Research: Introduction, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2020, t. 58, nr 1A, s. 9–23, doi: 10.36702/zin.721DOI9–23.

Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, t. 51, nr 2, s. 9–41, doi: 10.36702/zin.600.

Susan B., Journal Metrics in Scopus: Source Normalized Impact per Paper (SNIP), Elsevier Scopus Blog, 9.13.2016, [on-line:] https://blog.scopus.com/posts/journal-metrics-in-scopus-source-normalized-impact-per-paper-snip – 13.05.2021.

Wang Q., Waltman L., Large-scale Analysis of the Accuracy of the Journal Classification Systems of Web of Science and Scopus, „Journal of Informetrics” 2016, vol. 10, no. 2, s. 347–364, doi: 10.1016/j.joi.2016.02.003.

Wendl M. C., H-index: However Ranked, Citations Need Context, „Nature” 2007, vol. 449, no. 7161, s. 403, doi: 10.1038/449403b.

Zarządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Dz.U. 2019 poz. 12, [on-line:] https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/9cdf7e8af9521cdbfbce9d96504a5c3a.pdf – 5.05.2021.

Ziółkowski P., Reforma szkolnictwa wyższego i nauki – główne zmiany w systemie dotyczące uczelni publicznych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2018, t. 20, nr 274, s. 79–86, doi: 10.24917/20813333.20.7.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Kolasa, W. M. (2021). Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 562–583. https://doi.org/10.24917/20811861.19.35

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora