Vol 19 (2021)

Spis treści

Artykuły / Articles

Nauki o komunikacji społecznej i mediach – forma, treść, kontekst PDF
Jadwiga Woźniak-Kasperek 3-18
Libros de viajes. A study of Castilian travel accounts from the 15th century on the eve of the great geographical discoveries PDF (English)
Łukasz Burkiewicz 19-34
Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań PDF
Iwona Pietrzkiewicz 35-46
A jeśli książka się nie sprzedawała? „Kreatywne” praktyki wydawniczo-księgarskie we Lwowie w XVIII wieku PDF
Halina Rusińska-Giertych 47-64
Introligatorstwo krakowskie pierwszej połowy XIX wieku w świetle dokumentów cechowych PDF
Elżbieta Pokorzyńska 65-96
Drukowane dedykacje w XIX-wiecznej książce jako forma polecenia książki PDF
Anna Gruca 97-110
Działalność wydawnicza i prasotwórcza lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej (do 1918 roku) PDF
Konrad Meus 111-130
Udział młodzieży akademickiej w przedsięwzięciach bibliograficznych w okresie zaborów (druga połowa XIX i początek XX wieku) PDF
Alicja Matczuk 131-155
Działalność czytelni dla uczniów w szkołach średnich autonomicznej Galicji PDF
Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło 156-166
Biblioteki w szkołach ludowych (elementarnych) Galicji PDF
Roman Pelczar 167-182
The Peace of Riga and the Recovery of Polish Literary Heritage PDF (English)
Dorota Pietrzkiewicz 183-200
Polscy pisarze w ruchu muzealnym na progu II Rzeczypospolitej PDF
Dorota Kielak 201-218
Międzywojenne podręczniki historii literatury i ich obudowa dydaktyczna. O sposobach zaciekawienia uczniów lekturą i sterowania jej odbiorem PDF
Danuta Łazarska 219-233
We need you, Uncle Sam: Images of the USA Entry into World War I in Polish School History Textbooks During the First Two Decades of the Twenty-first Century PDF (English)
Marek Białokur, Karolina Biedka 234-253
Literatura na łamach „Przeglądu Polskiego” w latach 1866–1891 (100 pierwszych numerów pisma) PDF
Renata Stachura-Lupa 254-268
O współczesnej powieści angielskiej na łamach „Przeglądu Polskiego” (1866–1914) PDF
Aleksandra Budrewicz 269-283
Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th – and Early 20th Century (1) PDF (English)
Leszek Zinkow 284-296
Teksty popularne na łamach „Gazety Kieleckiej”. Wybrane zagadnienia PDF
Katarzyna Muszyńska 297-315
Prasa w debacie parlamentarnej w świetle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922) oraz Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej (1922–1939): projekcja badań, wstępne ustalenia PDF
Grażyna Wrona 316-329
Tropy II wojny światowej na łamach czasopism dla dzieci najmłodszych w Polsce Ludowej (1945–1989) PDF
Bogumiła Staniów 330-348
„Świerszczyk. Tygodnik dla dzieci” – powojenna rzeczywistość i kształtowanie światopoglądu odbiorcy na łamach rocznika 1945 PDF
Alicja Ungeheuer-Gołąb 349-365
Cenzura prasy partyjnej na przykładzie „Gazety Pomorskiej” z lat 1949–1950 PDF
Wanda Ciszewska-Pawłowska 366-385
Sposoby wizualizacji kartograficznej w czasopiśmie „Poznaj Swój Kraj” w latach 1958–1989 PDF
Michał Rogoż 386-402
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Charakterystyka podserii „Studia Historicolitteraria” i „Studia Linguistica” PDF
Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń 403-417
Polish Weekly Magazines on Wojciech Smarzowski’s Clergy [Kler] PDF (English)
Arkadiusz Lewicki 418-428
„CD-ACTION” – 25 lat na rynku prasy o grach wideo PDF
Przemysław Ciszek 429-439
Media Self-regulation in Light of the Economic Theory of Journalism PDF (English)
Paweł Urbaniak 440-447
Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków dziennikarskich w systemie medialnym Republiki Czeskiej PDF
Igor Borkowski 448-462
Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19 PDF
Evelina Kristanova 463-476
Wykorzystanie możliwości serwisu YouTube przez Rodzimy Kościół Polski w budowaniu społeczności wirtualnej PDF
Katarzyna Daraż-Duda 477-489
Bertolt Brecht auf der Bühne nach 2000 – Skizze über die Rezeption und Bedeutung seiner Dramen in Polen PDF
Agata Mirecka 490-499
Piotr Skrzynecki: performer nieustającego święta PDF
Marek Pieniążek 500-516
Film jako narzędzie przekazu informacji w literaturze XX wieku PDF
Anna Ślósarz 517-535
Najpopularniejsze polskie portale historyczne – próba analizy pod względem merytorycznym oraz user experience (doświadczeń użytkownika) PDF
Ada Krawczak, Mateusz Drozdowski 536-561
Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych PDF
Władysław Marek Kolasa 562-583
Infodemia w pandemii. W kierunku infodemiologii PDF
Katarzyna Materska 584-601
Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie PDF
Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Przemysław Krysiński 602-620
Funkcja, działalność i usługi informacyjne – terminy z zakresu bibliologii i informatologii na polu archiwistyki PDF
Monika Cołbecka 621-642
Uwarunkowania udostępniania danych badawczych przez polskich humanistów. Rekonesans PDF
Paloma Korycińska 643-663
Zwiększenie czytelności wypowiedzi w polskim języku migowym przez animowaną wirtualną postać. Badania użytkowników z wykorzystaniem nowych technologii PDF
Anna Irasiak, Elżbieta Sroka, Adam Piasecki 664-684
Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki – muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce PDF
Renata Frączek 685-693
Problematyka internetu na łamach „Przeglądu Edukacyjnego. Pisma Nauczycieli” w latach 1994–2020 PDF
Mariola Antczak, Monika Wachowicz 694-708
Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020 PDF
Bożena Jaskowska, Magdalena B. Król 709-727
Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego PDF
Maja Wojciechowska 728-750
Czytanie, oglądanie w czasach pandemii (na przykładzie sondażu wśród studentów). Rekonesans badawczy PDF
Anna Dymmel 751-772
Przysłowie Nie taki diabeł straszny, jak go malują w katalogach bibliotecznych. Analiza tytułów drukowanych tekstów współczesnych PDF
Renata Dźwigoł 773-786

Przeglądy, recenzje, komunikaty / Reviews, scientific message

Włoska quovadisomania: Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Jan Rybicki, 120 lat recepcji Quo Vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2020, ss. 281, ISBN 979-10-95627-67-8) PDF
Paulina Kwaśniewska-Urban 787-790
Architektura informacji dla poczatkujących: Lisa Marii Martin, Everyday Information Architecture 2019 ISBN: 978-1-937557-74-4 PDF
Stanisław Skórka 791-795
O szczególnej potrzebie odpowiedzialności mediów w dobie postprawdy (Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, ss. 316, ISBN: 9780815361671) PDF
Paweł Urbaniak 796-801
Grzegorz Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, ss. 359 PDF
Bożena Jaskowska 801-805


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.