Vol 11 (2013)

Tom poświęcony prof. Marii Konopce

Spis treści

Prolegomena

Zostawić ślad. Działalność naukowa i dydaktyczna profesor Marii Konopki PDF
Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik 7-12
Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979–2011 PDF
Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik 13-19
Profesor Maria Konopka wśród badaczy dziejów lwowskiego ruchu wydawniczego XIX wieku (z perspektywy 25-lecia konferencji „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki”) PDF
Grażyna Wrona, Grzegorz Nieć 20-25

Artykuły / Articles

Księgozbiór Rady Miasta Lwowa w okresie staropolskim PDF
Edward Różycki 26-43
Pokłosie Skargowskie: „książki polskie” o św. Kazimierzu Jagiellończyku (na tropach druku i egzemplarza) PDF
Jan Okoń 44-60
Fragment księgozbioru kamedułów na Bielanach pod Warszawą w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie PDF
Maria Juda 61-71
Uczeni o twórczości naukowej i publikowaniu: Jan Tur i jego zapomniana książka Nauka i uczony (1917) PDF
Anna Żbikowska-Migoń 72-80
Józef Ignacy Kraszewski a Kronika Thietmara (czyli źródła historyczne powieści Lubonie) PDF
Jerzy Jarowiecki 81-92
Duchowość pasyjna w kręgu ksieni Magdaleny Doroty Daniłowiczówny (ok. 1607–1687) PDF
Jolanta Gwioździk 93-102
Rękopiśmienna spuścizna Faustyna Ciecierskiego jako źródło do dziejów kultury intelektualnej dominikanów prowincji litewskiej początku XIX wieku PDF
Iwona Pietrzkiewicz 103-123
Biblioteki w protokołach wizytacyjnych klasztorów dominikańskich diecezji kamienieckiej z 1824 roku PDF
Marek Miławicki 124-143
Dary dla bibliotek szkolnych na prowincji litewsko-białoruskiej w I połowie XIX wieku PDF
Lilia Kowkiel 144-150
Wybrane dokumenty archiwalne z lat 1842–1848 dotyczące powstania Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère) w Lipsku PDF
Hanna Batorowska 151-162
Podręczniki szkolne i opracowania dydaktyczne w repertuarze wydawców lwowskich dwudziestolecia międzywojennego PDF
Ewa Wójcik 163-175
Науковий сеґмент в українському видавничому русі Центрально-Східної Європи, 1939–1945: інституційне забезпечення PDF
Лариса Головата 176-196
Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty” (1958–1976) PDF
Michał Rogoż 197-211
Kultura dokumentacyjna – geneza, definicja, charakterystyka PDF
Wanda Krystyna Roman 212-228

Recenzje / Reviews

Import, cenzura, rynek. Nad ostatnią książką Janusza Kosteckiego PDF
Grzegorz Nieć 233-238

Kronika / Chronicle

Konferencja naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” (Łódź, 15–16 października 2012 roku) PDF
Adam Ruta 229-232


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.